Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 1 Năm 2024

Hồ Chí Minh là thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 414.586m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 276.380m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,76m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (Q09902B) và sâu nhất là -7,63m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 01 tầng qp­3

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3):) Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Q011340)

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00204A.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T) và giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605050).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,65m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605060) và sâu nhất là -11,21m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,1m.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ khoảng -0m đến -0,3m.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng. Mức nước dâng khoảng -0,1m đến -0,2m. Mức hạ khoảng -0,1 đến -0,3m.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ không đáng kể dao động khoảng -0,2m đến -0,3m.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ không đáng kể dao động khoảng -0,2m đến -0,3m

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất. 

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng TDS, Mn và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: