Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Mùa Khô Năm 2023-2024

Hồ Chí Minh là thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2.

Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 414.586m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 276.380m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 hạ so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (Q09902B).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp­3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 hạ so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Q011340) và giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00202B).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 dâng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,05m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00204A).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 dâng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 6,47m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 dâng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605060).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Mực nước trung bình các tháng mùa khô nhìn chung có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Mực nước trung bình các tháng mùa khô nhìn chung có xu thế dâng hạ không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Mực nước trung bình các tháng mùa khô nhìn chung có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Mực nước trung bình các tháng mùa khô có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Mực nước trung bình các tháng mùa khô có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại có 3 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo .Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại có 3 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Nhìn chung tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa từ T5/2022-T11/2023 có mực nước ổn định, không có diễn biến bất thường. Chất lượng nước trong mùa khô năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: