Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hải Phòng Tháng 1 Năm 2024

Thành phố Hải Phòng là thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.527 km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 7 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất thành phố Hải Phòng gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 125.523 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 168.005 m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 12/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11/2023.

 

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 lớp qh2

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 12/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11/2023.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):  Kết quả quan trắc tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167a – lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1). Mực nước trung bình tháng 12/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11/2023.

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hải Phòng thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi Thành phố Hải Phòng chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc Thành phố Hải Phòng đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Phenol và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.