Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hải Phòng Tháng 1 Năm 2023

Thành phố Hải Phòng là thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.527 km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 7 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất thành phố Hải Phòng gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 125.523 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 168.005 m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,22m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh (Q.165) và sâu nhất là -1,45m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 lớp qh2
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,1m tại xã Hồng Phong, huyện An Dương (Q.168) và sâu nhất là -11,69m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164a).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Theo kết quả quan trắc tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167a – lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1). Mực nước trung bình tháng 12 dâng 0,13m so với tháng 11.
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hải Phòng thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực Thành phố Hải Phòng thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.