Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hải Phòng Năm 2023

Thành phố Hải Phòng là thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.527 km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 6 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 hạ so với năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại P. Quán Trữ,  Q. Kiến An (Q.164).

Mực nước trung bình năm nông nhất là -0,31m tại Xã Hải Thành, huyện Dương Kinh (Q.165) và trung bình năm sâu nhất là -1,69m tại P. Quán Trữ,  Q. Kiến An (Q.164).

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qh2

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 dâng so với năm 2021. Giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại Xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167) và giá trị hạ thấp là 0,52m tại P. Quán Trữ,  Q. Kiến An (Q.164a).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp): Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1).

Chất lượng nước

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước thuộc loại nước mặn, theo QCVN09-MT:2015/BTNMT cả hai công trình đều vượt GTGH (1.500mg/l).

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước thuộc loại nước nhạt đến nước lợ, một số chỉ tiêu vượt quá GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình Q.167a (xã Lê Lợi, huyện An Hải) cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ quý năm trước.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ quý năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ quý năm trước.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hải Phòng thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực Thành phố Hải Phòng thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc Thành phố Hải Phòng đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, Pb và NH4 vượt quá GTGH so với QCVN09-MT:2015/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.