Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Đà Nẵng Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất Thành phố Đà Nẵng được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự
nhiên là 1.285,4 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 3 công trình quan trắc tài nguyên
nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản
lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong thành phố có 1 tầng chứa nước chính là tầng
chứa nước Holocene (qh). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài
nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên
nước dự báo cho tầng chứa nước chính Holocen (qh) là 72.716,8 m3/ngày. Trong bản
tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất sẽ thực hiện cho 1 tầng chứa nước
qh.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 tầng chứa nước qh có xu hướng dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,07m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,26m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và sâu nhất là -5,1m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3b-QD).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 11 và tháng 12, tầng chứa nước qh mực nước có xu hướng dâng.

Xem chi tiết tại đây.