Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Mã Tháng 8 Năm 2023

Lưu vực Sông Mã là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, đồng bằng Thanh Hóa với diện tích lưu vực 17.600 km².

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Mã hiện nay có 14 điểm – 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế không rõ ràng, có 4/11 công trình mực nước dâng, 4/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/11 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Đông Hải, TP.Thanh Hóa (QT8-TH).

                                               Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh                

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):  Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 6/13 công trình mực nước dâng, 4/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/13 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Đông Hải, TP.Thanh Hóa (QT8a-TH).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 11/11 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở  huyện Thọ Xuân, TP.Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 12/13 công trình mực nước dâng, 1/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở  huyện Yên Định, huyện Hoằng Hóa, huyện Thọ Xuân, TP.Thanh Hóa.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Mã thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi lưu vực sông Mã chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc lưu vực sông Mã đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mangan và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: