Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Gianh Tháng 8 Năm 2023

Lưu vực Sông Gianh – Nhật Lệ gồm 2 lưu vực sông Gianh và Nhật Lệ chảy qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Trong đó, sông lớn nhất là sông Gianh diện tích lưu vực 4.680km2; sông Nhật Lệ có 2.650km2 diện tích lưu vực; cả 2 lưu vực sông này chiếm 92% tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Bình (trong đó sông Gianh chiếm 58,6%, sông Nhật Lệ chiếm 33,2%).

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ hiện nay có 17 điểm – 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460 m3/ngày và tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470 m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế hạ, có 12/14 công trình mực nước hạ, 1/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/14 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 2,31m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (QT6a-QB) và giá trị dâng cao là 0,2m tại xã Quảng Hòa, TX.Ba Đồn (QT3a-QB).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế hạ, có 4/7 công trình mực nước hạ, 3/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 13/14 công trình mực nước dâng, 1/14 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 2 đến 4m tập trung ở huyện Bố Trạch và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Quảng Trạch.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 7/7 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Bố Trạch.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây: