Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước các tỉnh mùa mưa năm 2023

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:  

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Trị mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đà Nẵng mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây: