Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước các lưu vực sông mùa mưa năm 2023

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông vu Gia – Thu Bồn mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Kôn – Hà Thanh  mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ  mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Hương  mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực nam sông Cả  mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn  mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Trà Khúc  mùa mưa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây: