Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 4 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3 với 21/22 công trình có mực nước hạ, 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 1). Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,60m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT3b-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,16m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là -1,46m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với thực đo tháng 4.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3 với 9/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 5). Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi (QT7b-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,89m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là -1,66m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT14-QD).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 năm 2020 có xu hướng hạ so với thực đo tháng 4.