Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 4 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 4.

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, với 33/66 công trình có mực nước hạ, 20/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 13/66 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,79m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HĐ) và dâng cao nhất là 0,43m tại xã Quỳnh Dị, Tx. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (QT1-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,05m xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -14,66m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4. Mực nước hạ thấp từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; hạ thấp từ 1,0 đến 2,0m tập trung ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung chủ yếu khu vực huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (QP)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với tháng 3 với 33/71 công trình có mực nước hạ, 27/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 11/71 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (QT16b-NA) và dâng cao nhất là 0,35m tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT1b-CC).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,16m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là -13,24m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4. Mực nước hạ thấp từ 1,0 đến 2,0m tập trung ở khu vực huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hạ thấp từ 0,5 đến 1,0m phân bố ở huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong tỉnh Quảng Trị; huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình.