Bản Tin Tài Nguyên Nước Mặt Tháng 5 Năm 2020 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3155cm, giảm 10cm so với tháng trước, tăng 4cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3171cm (ngày 05/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3147cm (ngày 29/5).

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 318cm, giảm 12cm so với tháng trước, giảm 09cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 03cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 348cm (ngày 24/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 296cm (ngày 12/5).

Về lưu lượng nước:

– Trạm Phú Ninh: Trong tháng 5 năm 2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 2 lần. Lưu lượng trung bình tháng 5 là 19,0m3/s, giảm 7,4m3/s so với tháng trước, giảm 0,9m3/s so với tháng 5 năm 2019. Lưu lượng nước lớn nhất là 20,5m3/s (ngày 03/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 17,5m3/s (ngày 18/5).

– Trạm An Thạnh: Trong tháng 5 năm 2020, tại trạm An Thạnh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 5 là 66,9m3/s, giảm 8,6m3/s so với tháng trước, giảm 5,8m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 10,6m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 20,5m3/s (ngày 03/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 17,5m3/s (ngày 18/5).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Phú Ninh theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

–  Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm An Thạnh theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

 

 

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20773cm, tăng 02cm so với tháng trước, giảm 14cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 24cm so với tháng 5 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20844cm (ngày 20/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20744cm (ngày 25/5).

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48665cm, tăng 39cm so với tháng trước, giảm 16cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 06cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48714cm (ngày 23/5), giá trị nhỏ nhất là 48599cm (ngày 12/5).

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87987cm, tăng 09cm so với tháng trước, giảm 36cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 20cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị lớn nhất là 88026cm (ngày 28/5), giá trị nhỏ nhất là 87957cm (ngày 13/5).

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12709cm, tăng 43cm so với tháng trước, tăng 18cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 12cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12862cm (ngày 09/5), giá trị nhỏ nhất là 12563cm (ngày 30/5).

Về lưu lượng nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 5 năm 2020, tại trạm YaYun Hạ có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 5 là 9,0m3/s, tăng 2,8m3/s so với tháng trước, giảm 2,6m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 4,2m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 12,7m3/s (ngày 22/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 3,05m3/s (ngày 19/5).

– Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 5 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 19,5m3/s, tăng 8,6m3/s so với tháng trước, tăng 3,5m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 6,6m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 28,8m3/s (ngày 23/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 15,1m3/s (ngày 28/5).

– Tại trạm Đại Ninh: Tháng 5 năm 2020, tại trạm Đại Ninh có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 5 là 1,7m3/s, tăng 0,76m3/s so với tháng trước, giảm 11,15m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11,5m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 3,25m3/s (ngày 23/5), lưu lượng nhỏ nhất là 0,222m3/s (ngày 13/5).

– Tại trạm Cát Tiên: Tháng 5 năm 2020, tại trạm Cát Tiên có 6 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 5 là 155m3/s, tăng 50m3/s so với tháng trước, tăng 14,5m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 15,0m3/s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 201m3/s (ngày 08/5), lưu lượng nhỏ nhất là 128,0m3/s (ngày 05/5).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Ya Yun tại trạm Yayun Hạ cho thấy cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thich hợp. Đến giữa tháng, chất lượng sông được cải thiện tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên cho thấy: chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh cho thấy: chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng, chất lượng nước sông được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý thích hợp.