Bản Tin Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk Tháng 4 Năm 2020 Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk

  1. Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 3 năm 2020 được tổng hợp, đánh giá như sau:

* Số lượng nước

– Mực nước trung bình tháng 4 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48626cm, giảm 14cm so với tháng trước, giảm 36cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11cm so với giá trị tháng 4 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48656cm (ngày 26/4), giá trị nhỏ nhất là 48597cm (ngày 12/4).

– Tháng 4 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 10,9m3/s, giảm 1,8m3/s so với tháng trước, giảm 1,4m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 4,2m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 12,1m3/s (ngày 16/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 10,2m3/s (ngày 07/4)

– Trong tháng 4 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 28,3 triệu m3, giảm 5,8 triệu m3 so với tháng trước.

* Chất lượng nước

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng, do nồng độ tổng Coliform tăng cao đột biến, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng.

  1. Dự báo tài nguyên nước mặt trên từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Srê Pốk

Dựa trên số liệu dự báo lượng mưa trong tháng 5 năm 2020 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy: tổng lượng mưa trong tháng 5 năm 2020 trên vùng Tây Nguyên thấp hơn 15% – 30% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành dự báo tổng lượng nước đến tại các vị trí trên lưu vực Srê Pốk trong tháng 5 năm 2020, cụ thể như sau:

Bảng 1.1:          Dự báo tổng lượng nước đến tại các điểm dự báo trong tháng 5 năm 2020 trên lưu vực sông Srê Pốk (106 m3)

TT Vị trí dự báo TBNN (1981 – 2010) Tổng lượng nước đến
1 Ia Bông 13,8 ± 1,8
2 Ia Drăng 29,5 ± 4,2
3 Ia Mơ 51,9 ± 6,2
4 Ea Lê 38,5 ± 5,6
5 Ya Hleo 106,2 ± 6,4
6 Giang Sơn 87,9 68,7 ± 9,6
7 Thủy văn Đức Xuyên 140,0 88,1 ± 8,8
8 Cầu 14 337,5 202,5 ± 22,5
9 Bản Đôn 402,3 258,1 ± 27,3
10 Hồ SrêPok 311,7 ± 43,6
11 TNN Đức Xuyên 44,6 ± 16,7
12 Hòa Tân 29,5 ± 14,7
13 Buôn Trấp 82,3 ± 10,8
14 Krông Nô 76,9 ± 7,9
15 Bình Hòa 105,4 ± 9,9

Tại trạm Đức Xuyên, tổng lượng nước dự báo tháng 5 năm 2020 tăng khoảng 3,6 triệu m3 so với tổng lượng nước thực đo của tháng cùng kỳ năm 2019.

  1. Dự báo lượng nước có thể khai thác, sử dụng trên dòng chính sông Srê Pốk

Trên cơ sở số liệu đã tính toán, dự báo lượng tổng lượng nước đến, chúng tôi đã xác định được lượng nước có thể khai thác sử dụng cho các nhu cầu sử dụng nước mặt của các ngành tại 15 điểm dự báo như sau:

Bảng 1.2:          Dự báo lượng nước có thể khai thác, sử dụng trong tháng 5/2020 (106 m3)

TT Vị trí dự báo Lượng nước có thể KTSD
1 Ia Bông 10,5 ± 1,8
2 Ia Drăng 23,8 ± 4,2
3 Ia Mơ 39,1 ± 6,2
4 Ea Lê 23,0 ± 5,6
5 Ya Hleo 69,1 ± 6,4
6 Giang Sơn 65,2 ± 9,6
7 Thủy văn Đức Xuyên 72,3 ± 8,8
8 Cầu 14 174,6 ± 22,5
9 Bản Đôn 216,8 ± 27,3
10 Hồ SrêPok 261,0 ± 43,6
11 TNN Đức Xuyên 39,4 ± 16,7
12 Hòa Tân 26,9 ± 14,7
13 Buôn Trấp 75,1 ± 10,8
14 Krông Nô 63,5 ± 7,9
15 Bình Hòa 87,2 ± 9,9