Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Bằng Giang – Kỳ Cùng Mùa Mưa Tháng 5 Năm 2023

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn với tổng diện tích lưu vực là 10.847km2. Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực sông Bằng Giang vào loại thấp, dao động khoảng từ 1.400 – 1.750mm, trong đó vùng ít mưa nhất tại trạm Cao Bằng với lượng mưa trung bình năm khoảng 1,406mm; nơi có lượng mưa trung bình năm cao nhất là Nguyên Bình (1.764mm), Lượng mưa trung bình năm lưu vực sông Kỳ Cùng phổ biến từ khoảng 1.200 – 1.600mm, trong đó vùng ít mưa nhất tại Na Sầm với lượng mưa trung bình năm khoảng 1.118mm; nơi có lượng mưa trung bình năm cao nhất là Ngân Sơn (1.611mm), Tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng là 8,2 tỷ m3. Dòng chảy trên lưu vực sông Bằng Giang là 3,89 tỷ m3 chiếm 49,3% tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm, lượng nước trên dòng chính lưu vực sông Kỳ Cùng là 1,8 tỷ m3 chiếm 19,7%, lượng nước trên lưu vực sông Bắc Khê là 0,66 tỷ m3 chiếm 8,2%, lượng nước trên lưu vực sông Bắc Giang là 1,85 tỷ m3 chiếm 22,9 %.

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng được phân chia thành 14 vùng bao gồm: Lưu vực sông Rẻ Rào, Lưu vực sông Bắc Vọng, Dòng chính sông Hiến, Lưu vực sông Minh Khai, Dòng chính Bằng Giang đoạn 1, Dòng chính Bằng Giang đoạn 2, Dòng chính Bằng Giang đoạn 3, Lưu vực sông Bắc Khê, Lưu vực sông Bắc Giang, Lưu vực sông Mo Pia, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 1, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 2, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 3 và Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 4.

  1. Dự báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng thuộc 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn với tổng diện tích là 10.847km2. Lưu vực sông được chia thành 14 vùng dự báo.

Căn cứ theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng từ tháng 5 đến tháng 11/2023 tổng lượng mưa dự báo trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng có xu thế chủ yếu là giảm. Cụ thể, trong các tháng 5 và 7/2023, tổng lượng mưa giảm từ 0,1-10%; trong tháng 6/2023, tổng lượng mưa tăng khoảng 10%; trong các tháng từ 8 đến 10/2023, tổng lượng mưa giảm khoảng 10-25%.

Dự báo tổng lượng nước nội sinh tại các vùng dự báo

 Đề xuất, kiến nghị

Tổng lượng nước mặt nội sinh dự báo trên phạm vi lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng trong mùa mưa 2023 chủ yếu có xu thế giảm trung bình từ 19-32% so với mùa mưa năm 2022 và giảm từ 5-15% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm. Trong khi tổng lượng nước mặt nội sinh của hầu hết các tiểu vùng có xu hướng giảm thì tại lưu vực sông Kỳ Cùng 2 lại có xu hướng tăng từ 3,17-12,30% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân của hiện tượng này có thể được lý giải do lượng mưa dự báo chủ yếu có xu thế giảm trung bình từ 10% đến 25% so với trung bình nhiều năm. Chính vì vậy việc xác định thứ tự ưu tiên và tỷ lệ phân bổ nguồn nước cho các đối tượng sử dụng nước ở thời kỳ này phải tuân thủ theo Điều 23, Thông tư 04/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Xem chi tiết tại đây: