Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Bằng Giang – Kỳ Cùng Mùa Khô Năm 2023-2024

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn với tổng diện tích lưu vực là 10.847km2.

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực sông Bằng Giang vào loại thấp, dao động khoảng từ 1.400 – 1.750mm, trong đó vùng ít mưa nhất tại trạm Cao Bằng với lượng mưa trung bình năm khoảng 1,406mm; nơi có lượng mưa trung bình năm cao nhất là Nguyên Bình (1.764mm), Lượng mưa trung bình năm lưu vực sông Kỳ Cùng phổ biến từ khoảng 1.200 – 1.600mm, trong đó vùng ít mưa nhất tại Na Sầm với lượng mưa trung bình năm khoảng 1.118mm; nơi có lượng mưa trung bình năm cao nhất là Ngân Sơn (1.611mm), Tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng là 8,2 tỷ m3. Dòng chảy trên lưu vực sông Bằng Giang là 3,89 tỷ m3 chiếm 49,3% tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm, lượng nước trên dòng chính lưu vực sông Kỳ Cùng là 1,8 tỷ m3 chiếm 19,7%, lượng nước trên lưu vực sông Bắc Khê là 0,66 tỷ m3 chiếm 8,2%, lượng nước trên lưu vực sông Bắc Giang là 1,85 tỷ m3 chiếm 22,9 %.

Nội dung chính của Bản tin tháng bao gồm dự báo lưu lượng và tổng lượng nước tháng 10 trên lưu vực sông thông qua 14 vùng dự báo: Lưu vực sông Rẻ Rào, Lưu vực sông Bắc Vọng, Dòng chính sông Hiến, Lưu vực sông Minh Khai, Dòng chính Bằng Giang đoạn 1, Dòng chính Bằng Giang đoạn 2, Dòng chính Bằng Giang đoạn 3, Lưu vực sông Bắc Khê, Lưu vực sông Bắc Giang, Lưu vực sông Mo Pia, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 1, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 2, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 3 và Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 4.

  1. Dự báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng thuộc 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn với tổng diện tích là 10.847km2. Lưu vực sông được chia thành 14 vùng dự báo.

Căn cứ theo số liệu dự báo khô từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng từ 11/2023 đến 04/2024 tổng lượng mưa dự báo trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng phổ biến cao hơn trung bình tháng nhiều năm từ 5-15%. Cụ thể, trong các tháng từ 11-12/2023, tổng lượng mưa tăng từ 10-20%; trong tháng 1-2/2024, tổng lượng mưa tăng khoảng 5-15mm; trong các tháng từ 3-4/2024, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Dự báo tổng lượng nước nội sinh tại các vùng dự báo

 Đề xuất, kiến nghị

Trong mùa khô từ tháng 11/2023 – 4/2024, tổng lượng nước mặt nội sinh dự báo trên phạm vi các tiểu lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng hầu hết có xu thế tăng trung bình từ 10,0-15,0% so với trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 40-67%. Tuy nhiên, trong khi hầu hết tại các tiểu lưu vực, tổng lượng nước nội sinh đều tăng thì tại hai tiểu lưu vực sông Bắc Vọng và tiểu lưu vực sông Mọ Pia lại giảm. Cụ thể, mức giảm cao nhất là tại tiểu lưu vực sông Mọ Pia lên đến 76,80%; mức giảm của tiểu lưu vực sông Bắc Vọng là 9,68%.

Căn cứ trên nhu cầu tháng của các tiểu vùng và đối chiếu kết quả dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng có thể thấy rằng, trong mùa khô năm 2024 tất cả các tiểu lưu vực không bị thiếu nước. Vì vậy việc xác định tỷ lệ phân bổ nguồn nước cho các đối tượng sử dụng nước ở thời kỳ này phải tuân thủ theo Điều 21, Thông tư 04/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Xem chi tiết tại đây: