Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Sê San Tháng 6 Năm 2023

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Mùa mưa từ Tháng 6 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến Tháng 6 năm sau.

– Đối với tài nguyên nước mặt, lưu vực sông Sê San được chia thành 6 vùng bao gồm: Thượng Sê San, Trung Sê San, Hạ Sê San, Thượng Đắk Bla, Hạ Đắk Bla và Sa Thầy. Lượng mưa trung bình nhiều năm mùa mưa lưu vực sông Sê San là 1.519 mm, trong đó lượng mưa trung bình nhiều năm lớn nhất là 2.158 mm (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

– Đối với tài nguyên nước dưới đất, hiện nay lưu vực sông Sê San có 39 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 4 tầng chứa nước chính: lỗ hổng trong trầm tích Đệ tế không phân chia (q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp), khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen( n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước q là 258.305m3/ngày, tầng chứa nước β(qp) là 165.422 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 1.880.656 m3/ngày, tầng chứa nước n là 146.922 m3/ngày

  1. Tài nguyên nước mặt

Trong tháng 5 năm 2023, tổng lượng dòng chảy trên sông Đăk Bla tại Kon Tum cao hơn TBNN cùng kỳ 12%.

Dự báo trong tháng 6 năm 2023, tổng lượng nước dự báo trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San khoảng từ 822,4 đến 926,9 triệu m3.

Trong tháng 6 năm 2023, trên lưu vực sông Sê San không xảy ra tình trạng thiếu nước.

Bản đồ tổng nước nội sinh tại các vùng dự báo

  1. Tài nguyên nước dưới đất

Trong tháng 5 mực nước dưới đất trung bình tháng so với tháng trước có xu thế hạ tại các tầng chứa nước q, β(n2-qp), n và dâng tại tầng β(qp). Chất lượng nước có xu thế ít biến đổi, các chỉ tiêu đều nằm trong GTGH (QCVN09:2023/BTNMT).

Dự báo mực nước dưới đất tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng tại các tầng chứa nước q, β(qp), β(n2-qp) và n.

Trên lưu vực sông Sê San thời điểm hiện tại có 5 công trình có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép. Chất lượng nước dưới đất tốt và đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho các mục đích theo QCVN09:2023/BTNMT.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng tài nguyên nước mặt dự báo trên lưu vực sông Sê San có xu thế giảm so với tháng trước, cần có phương án tích trữ nguồn nước mưa để phục vụ cho sinh hoạt và các hoạt động khác của địa phương.

Trên lưu vực sông Sê San, dự báo trong tháng 6 không xảy ra tình trạng thiếu nước

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai; TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trong mùa mưa năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc thuộc lưu vực sông Sê San đều tốt.

Xem chi tiết tại đây: