Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Sê San Tháng 4 Năm 2023

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

– Đối với tài nguyên nước mặt, lưu vực sông Sê San được chia thành 6 vùng bao gồm: Thượng Sê San, Trung Sê San, Hạ Sê San, Thượng Đắk Bla, Hạ Đắk Bla và Sa Thầy. Lượng mưa trung bình nhiều năm mùa mưa lưu vực sông Sê San là 1.519 mm, trong đó lượng mưa trung bình nhiều năm lớn nhất là 2.158 mm (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

– Đối với tài nguyên nước dưới đất, hiện nay lưu vực sông Sê San có 39 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 4 tầng chứa nước chính: lỗ hổng trong trầm tích Đệ tế không phân chia (q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp), khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen( n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước q là 258.305m3/ngày, tầng chứa nước β(qp) là 165.422 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 1.880.656 m3/ngày, tầng chứa nước n là 146.922 m3/ngày

  1. Tài nguyên nước mặt

1.1 Thông báo tài nguyên nước mặt

Lưu vực sông Sê San bao gồm các sông chính Sê San, Đăk Bla, Sa Thầy, Krông Pô Kô. Theo kết quả thông báo bản tin nguồn nước tháng 3/2023 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum cao hơn TBNN cùng kỳ 35%.

1.2 Dự báo tài nguyên nước mặt.

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 4/2023, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

1.3 Cảnh báo tài nguyên nước mặt

Trong tháng 04 năm 2023, trên lưu vực sông Sê San có 02 tiểu lưu vực thuộc vùng Thượng Đắk Bla và Sa Thầy có nguy cơ thiếu nước, với tổng lượng nước thiếu khoảng 0,213 triệu m3.

Bản đồ dự báo nguy cơ thiếu nước

  1. Tài nguyên nước dưới đất

2.1 Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế dâng, có 5/8 công trình mực nước dâng, 3/8 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 4,07m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK121Tm2) và hạ thấp nhất là 1,51m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ, có 6/7 công trình mực nước hạ, 1/7 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 8,35m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB1-I) và một công trình có mực nước dâng là 0,43m tại P.Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK64T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ, có 7/12 công trình mực nước hạ, 5/12 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 3,33m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T) và dâng cao nhất là 1,07m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK61T).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế dâng, có 10/12 công trình mực nước dâng, 2/12 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 2,86m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và hạ thấp nhất là 1,83m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T).

2.2 Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 6/8 công trình mực nước hạ, 2/8 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng từ 0,05m đến 0,5m phân bố ở huyện Sa Thầy và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 7/7 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở các xã Chư Á,xã Biển Hồ, P.Yên Thế của TP.PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 12/12 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum và huyện Chư Pah, huyện Đức Cơ, huyện Đắk Đoa và Ia Grai của tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 11/12 công trình mực nước hạ, 1/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô, TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum và huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

2.3 Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Sê San thời điểm hiện tại có thời điểm hiện tại có 3 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng tài nguyên nước mặt dự báo trên lưu vực sông Sê San có xu thế tăng so với tháng trước, cần có phương án tích trữ nguồn nước mưa để phục vụ cho sinh hoạt và các hoạt động khác của địa phương.

Trong tháng 4/2023, toàn lưu vực thiếu 0,213  triệu m3 nước nằm tại các tiểu lưu vực thuộc vùng Thượng Đắk Bla và Sa Thầy. Chính vì thế, cần có sự điều hòa phân bổ hợp lý nguồn nước tại các công trình thủy lợi, thủy điện để đảm bảo không bị thiếu nước.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Sê San thời điểm hiện tại có 4 công trình LK162T, LK167T, LK139Tm1 và LK62T có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây: