Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Sê San Mùa Khô Năm 2023-2024

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.

Đối với tài nguyên nước mặt, lưu vực sông Sê San được chia thành 6 vùng bao gồm: Thượng Sê San, Trung Sê San, Hạ Sê San, Thượng Đắk Bla, Hạ Đắk Bla và Sa Thầy. Lượng mưa trung bình nhiều năm mùa mưa lưu vực sông Sê San là 1.519 mm, trong đó lượng mưa trung bình nhiều năm lớn nhất là 2.158 mm (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Tài nguyên nước dưới đất gồm 4 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Tổng tài nguyên nước dự báo cho tầng chứa nước q là 258.305m3/ngày, tầng chứa nước β(qp) là 165.422 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 1.880.656 m3/ngày, tầng chứa nước n là 146.922 m3/ngày

  1. Tài nguyên nước mặt

Trong mùa khô từ tháng 11/2023 đến tháng 04/2024, tổng lượng dòng chảy trên sông Đăk Bla tại Kon Tum phổ biến ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ 18-62%.

Dự báo trong mùa khô, tổng lượng nước dự báo trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San dao động trong khoảng 3011,7 đến 3126,3 triệu m3

Trong mùa khô, trên lưu vực sông Sê San có 08 tiểu vùng có nguy cơ thiếu nước, thuộc Trung Sê San, Hạ Sê San, Hạ Đăk Bla và Sa Thầy.

Tổng lượng nước nội sinh tại các vùng dự báo

  1. Tài nguyên nước dưới đất

Trong mùa mưa năm 2023 mực nước dưới đất trung bình so với cùng kỳ năm trước có xu thế  dâng tại tầng chứa nước q; β(qp); β(n2-qp); n. Chất lượng nước có xu thế ít biến đổi, đa số các chỉ tiêu đều nằm trong GTGH (QCVN09:2023/BTNMT) trừ Mn, Fe và amoni.

Dự báo mực nước dưới đất mùa khô 11/2023-4/2024 so với mực nước thực đo cùng kỳ năm trước có xu thế dâng  tại tầng chứa nước q; β(qp); β(n2-qp) và hạ tại tầng chứa nước n.

Trên lưu vực sông Sê San thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép. Nước trong lưu vực thuộc loại nước nhạt, một số nơi có hàm lượng Mn, Fe, amoni, phenol và Tổng coliform vượt GTGH.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng tài nguyên nước mặt dự báo trên lưu vực sông Sê San trong mùa khô năm 2023-2024 có xu thế giảm so với mùa khô năm trước, vì vậy cần có phương án tích trữ nguồn nước mưa để phục vụ cho sinh hoạt và các hoạt động khác của địa phương.

Trong mùa khô, toàn lưu vực có 08 tiểu vùng có nguy cơ thiếu nước, dao động trong khoảng 1,27 đến 1,69 triệu m3. Chính vì thế, cần có sự điều hòa phân bổ hợp lý nguồn nước tại các công trình thủy lợi, thủy điện để đảm bảo không bị thiếu nước.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum và huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc thuộc lưu vực sông Sê San đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mn, amoni, Fe, Phenol và Tổng coliform vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: