Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Thạch Hãn Tháng 3 Năm 2023

Lưu vực sông Thạch Hãn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm tỉnh Quảng Trị với diện tích lưu vực 2.660 km².

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Thạch Hãn hiện nay có 13 điểm – 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212.099m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 5/5 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). Trong tháng 2: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,67m tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh (QT3a-QT) và sâu nhất là -6,53m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng qh

Tng cha nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 8/10 công trình mực nước hạ, 1/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/10 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (QT6-QT) và giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (QT1a-QT). Trong tháng 2: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,24m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là -6,58m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 3 so với mực nước thực đo tháng 2 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 3/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 2/5 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 3 so với mực nước thực đo tháng 2 có xu thế hạ, có 4/10 công trình mực nước hạ, 4/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/10 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Vĩnh Linh và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Cam Lộ, huyện Triệu Phong.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Thạch Hãn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Thạch Hãn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.