Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Cả Tháng 4 Năm 2023

Lưu vực Sông Cả là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với diện tích lưu vực 27.200km2.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Cả hiện nay có 43 điểm – 76 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.439.266 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 371.289 m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ, có 19/29 công trình mực nước hạ, 6/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/29 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,6m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT3-HS) và giá trị dâng cao nhất là 0,83m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HÐ).

 Sơ đồ diễn biến mực nước 3 tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ, có 22/32 công trình mực nước hạ, 6/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/32 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại  TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT2b-HS) và giá trị dâng cao nhất là 0,5m tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (QT5a-NA).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 17/29 công trình mực nước hạ, 6/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 6/29 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở  TX.Hoàng Mai, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 14/32 công trình mực nước hạ, 10/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 8/32 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Cả thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Cả thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: