BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ DỰ BÁO NGUY CƠ HẠ THẤP MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ XÂM NHẬP MẶC CÁC LƯU VỰC SÔNG GIAI ĐOẠN 2022-2027

Bản Tin Chuyên Đề Dự Báo Nguy Cơ Hạ Thấp Mực Nước Dưới Đất Và Xâm Nhập Mặc Các Lưu Vực Sông Hồng – Thái Bình Giai Đoạn 2022 – 2027


Bản Tin Chuyên Đề Dự Báo Nguy Cơ Hạ Thấp Mực Nước Dưới Đất Và Xâm Nhập Mặc Các Lưu Vực Sông Mã Giai Đoạn 2022 – 2027

Bản Tin Chuyên Đề Dự Báo Nguy Cơ Hạ Thấp Mực Nước Dưới Đất Và Xâm Nhập Mặc Các Lưu Vực Sông Trà Khúc Giai Đoạn 2022 – 2027

Bản Tin Chuyên Đề Dự Báo Nguy Cơ Hạ Thấp Mực Nước Dưới Đất Và Xâm Nhập Mặc Các Lưu Vực Đồng Nai Giai Đoạn 2022 – 2027

Bản Tin Chuyên Đề Dự Báo Nguy Cơ Hạ Thấp Mực Nước Dưới Đất Và Xâm Nhập Mặc Các Lưu Vực Sông Cả Giai Đoạn 2022 – 2027

Bản Tin Chuyên Đề Dự Báo Nguy Cơ Hạ Thấp Mực Nước Dưới Đất Và Xâm Nhập Mặc Các Lưu Vực Sông Cửu Long Giai Đoạn 2022 – 2027