Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất 3 tháng cuối năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia) đã  ra Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất 3 tháng cuối năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014. Quý độc giả quan tâm có thể download tại đây

(Nawapi)