Xu thế mực nước tháng 5 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6

– Tỉnh Thanh Hóa

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3 với 6/11 công trình có mực nước dao động không quá 0,05m; 2/11 công trình có mực nước dâng và 3/11 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH) và hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia QT14-TH).

6112017_20

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 4 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 4 với 5/11 công trình có mực nước hạ và 5/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể phân bố trên toàn vùng. Trong tháng 5 duy nhất có 1 công trình có mực nước dâng tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH)

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể so với trung bình tháng 3, với 6/13 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/13 công trình có mực nước hạ thấp phân bố trên toàn vùng. Mực nước dâng chủ yếu từ phía trung tâm đồng bằng ra phía biển với 3/13 công trình có mực nước dâng.  Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH) và dâng cao nhất là 0,09m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 4 với 7/13 công trình có mực nước hạ, và 5/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước có xu thế dâng duy nhất tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH)

– Tỉnh Hà Tĩnh

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 3 với 5/6 công trình có mực nước hạ thấp, 1/6 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4 trên toàn vùng, với 5/6 công trình có mực nước hạ và 1/6 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với trung bình tháng 3 với 5/9 công trình phân bố trên toàn vùng, 3/9 công trình có mực nước hạ thấp và một công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và dâng 0,14m tại xã Phong Phú, huyện Hương Khê (QT3a-HK).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4 với 5/8 công trình có mực nước hạ, 3/8 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể phân bố trên toàn vùng tuy nhiên có 1 công trình có mực nước dâng tại xã Phong Phú, huyện Hương Khê (QT3a-HK).

Nhìn chung, diễn biến mực nước tại tỉnh Thanh Hóa tháng 5 năm 2017 có xu thế hạ và dâng không đáng kể, còn tại tỉnh Hà Tĩnh, xu thế mực nước tháng 5 năm 2017 có xu thế hạ là chính. Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)