Xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trong dự báo mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 trong vùng như sau:

– Tỉnh Thanh Hóa

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 1 năm 2017, với 4/11 công trình có mực nước biến động không đáng kể, 3/11 công trình có mực nước dâng và 4/11 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

6112017_10

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp chiếm ưu thế.

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 năm 2017 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 1 năm 2017, với 8/13 công trình có mực nước hạ thấp, 1/13 công trình có mực nước dâng và 4/13 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH) và dâng cao nhất là 0,06m tại xã Xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13a-TH).

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước tại các công trình có xu thế hạ chiếm ưu thế.

– Tỉnh Hà Tĩnh

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 năm 2017 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 1 năm 2017, với 4/6 công trình có mực nước hạ thấp, 1/6 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 1/6 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc  Hà (QT1-HT), công trình có mực nước dâng là 0,08m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp so với tháng trước

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 1 năm 2017, với 4/9 công trình có mực nước hạ thấp, 4/9 công trình có mực nước biến động không đáng kể và một công trình có mực nước dâng. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Phượng  Điền, huyện Hương Khê (QT1a-HK) và dâng 0,58m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp so với tháng 1

Dự báo Xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trong dự báo mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ. Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)