Xu thế hạ là chủ yếu của mực nước dưới đất, tuy nhiên có 1 số vùng có xu thế dâng trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 vùng Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 5 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 4. So với cùng kỳ năm trước và 3 năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng.

Diễn biến mực nước dưới đất trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, với 21/22 công trình có mực nước hạ và 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,96m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD).

6112017_24

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 tầng qh

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,93m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,16m tại xã TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 5 có 12/22 công trình mực nước hạ và 8/22 công trình mực nước dâng và 2/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Các công trình thuộc khu vực Quảng Nam  Đà Nẵng có xu thế hạ; các công trình thuộc khu vực Quảng Ngãi có xu thế dâng

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4, với 10/10 công trình có mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,86m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,69m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 6 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 5 có 6/10 công trình mực nước hạ, 2/10 công trình mực nước dâng và 2/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Công trình có mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m phân bố ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Dự báo mực nước trong tháng 6, tháng 7 mực nước có xu thế hạ là chủ yếu, một vài nơi có xu thế dâng (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; huyện Bình Sơn và TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).  Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)