Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 có xu thế dâng

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Kết quả quan trắc nước dưới đất tháng 10 năm 2017 được thể hiện như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng với 12/22 công trình có mực nước dâng, 6/22 công trình có mực nước hạ và 4/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,84m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16-QD). Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,35m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Trong tháng 10, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,81m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,08m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16-QD).

bai58_3b

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 19/21 công trình có mực nước dâng

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng hạ không rõ ràng, với 4/10 công trình có mực nước hạ, 4/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,67m tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13b-QD). Giá trị mưc nước dâng cao nhất là 0,45m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (QT4b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 7/10 công trình có mực nước dâng