Những điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Vùng Tây nguyên trong tháng 4 năm 2017

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước (trạm An Thạnh): Mực nước trung bình ngày tháng 4 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh giảm 7 cm so với tháng trước, giảm 2 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 5 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông tại trạm Phú Ninh vào đầu tháng có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện, có thể sử dụng được cho sinh hoạt.

– Chất lượng nước sông tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

– Chất lượng nước sông tại trạm Nha Phu có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình ngày tháng 4 năm 2017 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ tăng 1 cm so với tháng trước, tăng 19 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 3 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm.

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình ngày tháng 4 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô giảm 26 cm so với tháng trước, tăng 17 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 6 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm.

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình ngày tháng 4 năm 2017 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh tăng 32 cm so với tháng trước, tăng 29 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 28 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm.

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình ngày tháng 4 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên giảm 35 cm so với tháng trước, tăng 144 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 1 cm so với giá trị trung bình tháng 4 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ vào đầu tháng chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ có thể sử dụng được cho sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng chất lượng nước suy giảm (nguyên nhân do một số chỉ tiêu như tổng Coliform , NO2,  COD và PO43- tăng), dấn đến chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đướng khác.

– Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên trong tháng chất lượng nước bị ô nhiễm nặng do hàm lượng Coliform tăng cao, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

– Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh trong tháng chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

– Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên vào đầu tháng chất lượng nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích sử dụng nước tương đướng khác. Đến giữa tháng, chất lượng nước được cải thiện đáng kể, có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

(Hoàng Văn Hưng)