Những điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tháng 5 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước (trạm An Thạnh): Mực nước trung bình ngày tháng 5 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 317 cm, không thay đổi so với tháng trước, tăng 2 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và giảm 3 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Trong tháng 5 năm 2017 chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Từ kết quả thực đo cho thấy, chất lượng nước trên sông Kỳ Lộ đo tại trạm An Thạnh trong tháng 5/2017 được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái

– Chất lượng nước sông Dinh tại trạm Nha Phu có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình ngày tháng 5 năm 2017 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20836 cm, tăng 47 cm so với tháng trước, tăng 47 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 33 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm. So với chất lượng nước vào tháng 5 năm 2016, chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ có chiều hướng giảm (trong tháng 5 năm 2016, chất lượng nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp).

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình ngày tháng 5 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô là 48698 cm, tăng 63 cm so với tháng trước, tăng 66 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 60 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm. Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, tháng 5 năm 2017 nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng do hàm lượng Coliform tăng rất cao, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình ngày tháng 5 năm 2017 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88032 cm, tăng 27 cm so với tháng trước, tăng 47 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 55 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm. Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, tháng 5 năm 2017 chất lượng nước sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình ngày tháng 5 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12786 cm, tăng 158 cm so với tháng trước, tăng 185 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 94 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm. Đầu tháng 5 năm 2017 chất lượng nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai. Đến giữa tháng 5, chất lượng nước được cải thiện đáng kể, có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

(Hoàng Văn Hưng)