Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tháng 3 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước (trạm An Thạnh): Mực nước trung bình ngày tháng 3 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh giảm 12 cm so với tháng trước, tăng 3 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 2 cm so với giá trị trung bình tháng 3 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông tại trạm Phú Ninh vào đầu tháng có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đến giữa tháng chất lượng nước giảm, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

– Chất lượng nước sông tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

– Chất lượng nước sông tại trạm Nha Phu vào đầu tháng có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Nhưng đến giữa tháng chất lượng nước chỉ có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình ngày tháng 3 năm 2017 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ giảm 6 cm so với tháng trước, tăng 18 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 5 cm so với giá trị trung bình tháng 3 nhiều năm.

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình ngày tháng 3 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô giảm 73 cm so với tháng trước, tăng 45 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 33 cm so với giá trị trung bình tháng 3 nhiều năm.

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình ngày tháng 3 năm 2017 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh giảm 17 cm so với tháng trước, không thay đổi so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 12 cm so với giá trị trung bình tháng 3 nhiều năm.

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình ngày tháng 3 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên tăng 35 cm so với tháng trước, tăng 158 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 36 cm so với giá trị trung bình tháng 3 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ vào đầu tháng chất lượng nước bị ô nhiễm nặng, cần có các biện pháp xử lý thích hợp (nguyên nhân do chỉ tiêu tổng Coliform vượt giới hạn B2 và NO2 vượt GTGH). Đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện hơn và sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

– Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên trong tháng chất lượng nước bị ô nhiễm nặng do hàm lượng Coliform tăng cao, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

– Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh trong tháng chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

– Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên vào đầu tháng chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng đến giữa tháng cần phải có các biện pháp xử lý phù hợp.

(Hoàng Văn Hưng)