Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tài vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 2 năm 2017

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước (trạm An Thạnh): Mực nước trung bình ngày tháng 2 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh giảm 13 cm so với tháng trước, giảm 8 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và 4 cm so với giá trị trung bình tháng 2 nhiều năm.

Về chất lượng nước:  Chất lượng nước sông tại trạm Phú Ninh sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Đối với trạm Nha Phu và An Thạnh có thể sử dụng cho mục đích tưới, tiêu.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình ngày tháng 2 năm 2017 trên sông Yayun là 20794 cm, giảm 32 cm so với tháng trước, tăng 19 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 9 cm so với giá trị trung bình tháng 2 nhiều năm.

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình ngày tháng 2 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô là 48734 cm, giảm 41 cm so với tháng trước, tăng 132 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 92 cm so với giá trị trung bình tháng 2 nhiều năm.

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình ngày tháng 2 năm 2017 trên sông Đa Nhim là 87990 cm, giảm 35 cm so với tháng trước, tăng 9 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 15 cm so với giá trị trung bình tháng 2 nhiều năm.

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình ngày tháng 2 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12613 cm, giảm 19 cm so với tháng trước, tăng 77 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 42 cm so với giá trị trung bình tháng 2 nhiều năm.

Về chất lượng nước: chất lượng nước sông tại các trạm Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh kém do hàm lượng Tổng Coliform và độ đục tăng cao. Trạm Cát Tiên, chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

(Hoàng Văn Hưng)