Một số điểm cần lưu ý về diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 7 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước trung bình ngày tháng 7 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 318 cm, giảm 19 cm so với tháng trước, tăng 20 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 84 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm

Về chất lượng nước:

– trong tháng 7 năm 2017 chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

– trong tháng 7 năm 2017 chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp; chất lượng nước  sông giảm so với tháng trước

– đầu tháng 7 năm 2017 chất lượng nước sông Dinh tại trạm Nha Phu bị ô nhiễm do hàm lượng TSS và độ đục tăng cao, nhưng đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện hơn (có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp).

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước và chất lượng nước

– Tại trạm Yayun hạ: Mực nước trung bình ngày tháng 7 năm 2017 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20876 cm, tăng 38 cm so với tháng trước, tăng 61 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 31 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm. đầu tháng 7/2017 chất lượng nước có thể sử dụng sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, nhưng đến cuối tháng nước sông tại trạm YaYun Hạ bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai (nguyên nhân do các chỉ tiêu NO2-, Tổng Coliform và TSS tăng cao)

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình ngày tháng 7 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48711 cm, tăng 22 cm so với tháng trước, tăng 01 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 33 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm. trong tháng 7 năm 2017 nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lí trong tương lai (do hàm lượng chỉ tiêu TSS, Tổng coliform, NO2- tăng cao).

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình ngày tháng 7 năm 2017 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88057 cm, tăng 18 cm so với tháng trước, tăng 57 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 40 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm. tháng 7 năm 2017 chất lượng nước sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình ngày tháng 7 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12973 cm, tăng 86 cm so với tháng trước, tăng 237 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 56 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm. đầu tháng 7 năm 2017 chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai, đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện đáng kể, có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước tưới tiêu và các mục đích khác tương đương

(Hoàng Văn Hưng)