Mực nước tại các công trình khai thác nước trong vùng Nam Trung Bộ có xu thế tăng trong tháng 9 năm 2017

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 8 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng dâng và dâng hạ không đáng kể so với tháng 7.

So với cùng kỳ năm trước và 3 năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước trong tháng 8 năm 2017 như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng với 10/22 công trình có mực nước dâng, 9/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/22 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD). Giá trị hạ thấp nhất là 0,29m xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,29m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,24m tại xã Tam Thăng, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

6112017_34

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 8 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8 có 22/22 công trình có mực nước dâng

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7, với 4/10 công trình có mực nước dâng, 4/10 công trình có mực nước dâng không đáng kể và 2/10 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,30m tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (QT4a-QN). Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,30m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,45m tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (QT4a-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8 với 10/10 công trình có mực nước dâng

Dự báo mực nước trong tháng 9, 10 mực nước các công trình có xu thế dâng. Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)