Mực nước dưới đất tại tỉnh Hà Tĩnh tháng 9 năm 2017 có xu thế dâng

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với trung bình tháng 7 với 4/6 công trình có mực nước dâng, một công trình có mực nước dâng không đáng kể và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 0,58m tại xã Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

bai48_3b

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 1,27m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và 1,52m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 6/6 công trình có mực nước dâng

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7 với 6/9 công trình. Mực nước dâng hạ không đáng kể có 3 công trình. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 0,43m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT). Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 3,45m và 2,79m tại xã Hương Thủy, huyêṇ Hương Khê (QT2aHK).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng với 9/9 công trình có mực nước dâng. Mực nước dâng lớn nhất là 1,25m tại xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê (QT2a-HK)