Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 năm 2017 có xu thế dâng tại tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

bai47_3b

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7 với 6/11 công trình có mực nước dâng, 1 công trình có mực nước dâng không đáng kể và 4 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,24m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH) và hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so vớ i 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,24m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH) và 1,37m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 11/11 công trình

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, với 10/13 công trình có mực nước dâng và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 13/13 công trình có mực nước dâng