Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại tỉnh Thanh Hóa có xu hướng hạ

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 với 8/11 công trình có mực nước dâng, 3 công trình có mực nước dâng không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,53m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

bai59_3b

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng nhưng so với 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 5 năm trước là 1,26m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 10/11 công trình, chỉ 1 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, với 11/13 công trình có mực nước dâng và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,95m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so với 5 năm trước có xu thế ha. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,71m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH) và 1,03m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 13/13 công trình có mực nước hạ