Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 có xu thế dâng tại tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với trung bình tháng 9 với 6/6 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 1,18mm tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

bai60_3b

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,75m và 0,66m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 10 với 3/6 công trình có mực nước dâng và 2 công trinh có much nước dâng không đáng kể

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 với 9/9 công trình. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,46m tại xã Phượng Điền, huyện Hương Khê (QT1a-HK). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế hạ và so với 5 năm trước có xu thế dâng được thể hiện chi tiết trong bảng 10, 11 và hình 15, 16, 17. Mực nước hạ thấp nhất so với cùng kỳ năm trước là 2,84m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng với 4/9 công trình có mực nước dâng, 2/9 công trình có mực nước biến động không đáng kể và có 3/9 công trình mực nước hạ