Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ tháng 2 năm 2017

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất Vùng Bắc Trung Bộ tháng 1 năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thì mực nước có biến động không đáng kể. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ như sau:

– Tỉnh Thanh Hóa 

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 12 năm 2016, với 7/11 công trình có mực nước hạ không đáng kể, 2/11 công trình có mực nước dâng và 2/11 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH).

6112017_4

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước tại các công trình có cả hai xu thế hạ thấp và dâng cao nhẹ

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 12 năm 2016, với 6/13 công trình có mực nước hạ không đáng kể, 3/13 công trình có mực nước dâng và 4/13 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH) và hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH)

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước tại các công trình có xu thế hạ chiếm ưu thế.

– Tỉnh Hà Tĩnh

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 12 năm 2016, với 3/6 công trình có mực nước hạ không đáng kể, 2/6 công trình có mực nước hạ và 1/6 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc  Hà (QT1-HT),

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3  mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp là chính so với tháng trước

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2017 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 12 năm 2016, với 5/9 công trình có mực nước hạ và 4/9 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,71m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3  mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp là chính so với tháng trước

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2017: xu thế hạ thấp mực nước chiếm ưu thế trên toàn vùng

(Hoàng Văn Hưng)