Dự báo mực nước dưới đất trong tháng 4 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu thế hạ.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 3 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 2. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước dưới đất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong tháng 3 như sau:

– Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với mực nước trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, với 20/22 công trình có mực nước hạ và 2/22 công trình hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,82m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,41m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,96m tại xã TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

6112017_14

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước các tháng tiếp theo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 3

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với mực nước trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, với 10/10 công trình có mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,82m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,48m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,97m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD). Dự báo: Diễn biến mực nước các tháng tiếp theo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 3

Dự báo mực nước trong tháng 3, tháng 4 mực nước đều có xu thế hạ.  Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

Bài 17. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2017.

– Tỉnh Thanh Hóa

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 2 năm 2017, với 5/11 công trình có mực nước biến động không đáng kể, 4/11 công trình có mực nước dâng và 2/11 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH) và hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

6112017_15

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 năm 2017 tầng qh

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp so với tháng 3

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 2 năm 2017, với 3/13 công trình có mực nước hạ thấp, 3/13 công trình có mực nước dâng và 7/13 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14a-TH) và dâng cao nhất là 0,10m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13a-TH).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại các công trình có xu thế hạ chiếm ưu thế

– Tỉnh Hà Tĩnh

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 2 năm 2017 với 1/6 công trình có mực nước hạ thấp, 3/6 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 2/6 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp là 0,18m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc  Hà (QT1-HT) và dâng cao nhất là 0,16m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5, mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp so với tháng 3

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 2 năm 2017, với 3/9 công trình có mực nước hạ thấp, 5/9 công trình có mực nước biến động không đáng kể và một công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK) và dâng cao nhất 0,54m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).

Dự báo: Mực nước có xu thế biến động không đáng kể trong tháng 4 và hạ thấp trong tháng 5

Nhìn chung xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước ngầm tại vùng Bắc Trung Bộ tháng 4 năm 2017. Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)