Dự báo mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 4 năm 2017 tại Vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2017 so với giá trị trung bình tháng 2/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,73m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Giá trị hạ thấp nhất 2,56m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5a-βN2-QI), giá trị dâng cao nhất là 1,71m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (LK153T-Q). Diễn biến mực nước tháng 3 năm 2017 tại Vùng Tây Nguyên như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, có 26/32 công trình có mực nước hạ 3/32 công trình có mực nước dâng, và 3/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,69m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng cao nhất là 1,71m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (LK153T)

6112017_12

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 tầng Q

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,10m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại Ea Kly-Krông Păk-Đắk Lắk (LK51T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, có 24/27 công trình có mực nước hạ, và có 2/27 công trình có mực nước dâng và 1/27 công trình có mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,64m tại P.Yên Thế-TP.Pleiku-Gia Lai (C3a), giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại Phú Hội-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK113T).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,79m tại P.Yên Thế-TP.Pleiku-Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,29m tại Biển Hồ-TP.Pleiku-Gia Lai (LK159T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, trong đó có 48/71 công trình có mực nước hạ, 10/71 công trình có mực nước dâng và 13/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,56 m tại Ea Knuếc-Krông Păk-Đắk Lắk (C5a) và giá trị dâng cao nhất là 1,45m tại Đinh Trang Thượng-Di Linh-Lâm Đồng (LK102T).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,73m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,40m tại Ia Drăng-Chư Prông-Gia Lai.

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, có 18/21 công trình có mực nước hạ, 3/21 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,02m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (C7b) và giá trị dâng cao nhất là 0,86m tại Chư Rcam-Krông Pa-Gia Lai (LK35T).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,75m tại Ialy-Chư Pah-Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,21m tại Ea Kmút-Ea Kar-Đắk Lắk (LK52T).

Như vậy, nhìn chung mực nước tháng 4 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 3. Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)