Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2017 như sau:

– Tỉnh Thanh Hóa

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5 với 7/11 công trình có mực nước dâng; một công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/11 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH) và hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Đông Hải, TP Thanh Hóa (QT8-TH).

6112017_29

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 6 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6 với 10/11 công trình có mực nước dâng và 1/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể phân bố trên toàn vùng

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với trung bình tháng 5, với 6/13 công trình có mực nước dâng, 5/13 công trình có mực nước hạ và 2/13 công trình có mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH) và dâng cao nhất là 0,81m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13a-TH)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6 với 11/13 công trình có mực nước dâng và 2/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

– Tỉnh Hà Tĩnh 

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với trung bình tháng 5 với 4/6 công trình có mực nước hạ, 2/6 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,29m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 6 trên toàn vùng

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với trung bình tháng 5 với 5/9 công trình phân bố trên toàn vùng và 4/9 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 6 với 8/9 công trình có mực nước hạ và duy nhất một công trình có mực nước dâng. Mực nước có xu thế hạ phân bố trên toàn vùng, tuy nhiên có 1 công trình có mực nước dâng tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (QT6-HT).

(Hoàng Văn Hưng)