Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu vực sông Kôn – Hà Thanh Mùa Khô Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Kôn – Hà Thanh là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, với tổng diện tích lưu vực sông là 3.809km2. Dòng chảy năm trung bình nhiều năm trên sông Kôn tại Bình Tường với diện tích lưu vực F= 1.677km2, lưu lượng bình quân năm đạt 66,78m3/s và tổng lượng dòng chảy 2,106 tỷ m3; cho toàn lưu vực sông Kôn thì lưu lượng dòng chảy là 113.08 m3/s và tổng lượng dòng chảy năm là 3,566 tỷ m3. Lưu vực sông Hà Thanh có diện tích lưu vực 707km2 với lượng mưa năm trung bình là 2.000mm, lưu lượng bình quân năm là 21,39 m3/s và tổng lượng dòng chảy 0,674 tỷ m3. Như vậy hàng năm tổng lượng dòng chảy của 2 sông Kôn và Hà Thanh trong vùng trước khi đổ ra biển là 4,24 tỷ m3.

Lưu vực sông Kôn – Hà Thanh được chia thành 04 vùng dự báo, bao gồm: Lưu vực thượng sông Kôn, Lưu vực trung sông Kôn, Lưu vực hạ sông Kôn và lưu vục sông Hà Thanh.

Theo số liệu dự báo mưa nguồn dự báo mưa NMME chúng tôi đã tiến hành tính toán, dự báo tổng lượng nước đến 04 vùng thuộc lưu vực sông Kôn – Hà Thanh trong mùa khô năm 2022 như sau: Lưu vực thượng sông Kôn 735,6 triệu m3; lưu vực trung sông Kôn 986,2 triệu m3; lưu vực hạ sông Kôn 1209,2 triệu m3; lưu vực sông Hà Thanh 161,2 triệu m3.

Xem chi tiết tại đây.