Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Long Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Long được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1479,1km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Long gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qplà 208.704m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 363.889m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 382.564m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 276.438m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 408.007m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 5 tầng chứa nước chính.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209020) mực nước trung bình tháng 12 dâng không đáng kể 5m so với tháng 11.

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,43m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402TM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,70m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209030).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng không dáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng là 0,07m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q20903Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,94m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q21402ZM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,14m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q20903Z).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,89m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214030M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,44m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q209040).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,84m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh (Q20904T), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,42m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít (Q214040M1).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22, n21 đều có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.