Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tiền Giang Tháng 06 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tiền Giang được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tiền Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.484,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tiền Giang gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 308.786m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 242.239m3/ngày.

Diễn biến mực nước: Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 tại tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21) hạ so với tháng 4; tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) và tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) mực nước trung bình dâng và hạ không đáng kể so với tháng 4. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,95m tầng chứa nước qp3 tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602020) và sâu nhất là -16,58m tầng chứa nước n22 tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621050).

Dự báo mực nước vào tháng 6 và tháng 7: các tầng chứa nước n21, n22, qp1, qp3  mực nước có xu thế hạ; tầng chứa nước qp2-3 mực nước có xu thế dâng.

Cảnh báo mực nước: theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình Q621050 (TCN n22 – xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) độ sâu mực nước trung bình tháng 5 là -16,58m đạt 55,27% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.