Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thanh Hóa Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thanh Hóa là một tỉnh thuộc lưu vực sông Mã có diện tích tự nhiên là 11.129,48km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3/ngày.

– Tầng chứa nước Holocene (qh): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6-TH). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,83m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH) và sâu nhất là -8,42m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất 0,66m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,56m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và sâu nhất là -8,85m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).

Xem chi tiết tại đây.