Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tây Ninh Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tây Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 4.032,61km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 1.242.116m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 2.313.888m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 585.340m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 726.900m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 684.249m3/ngày.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,62m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành (Q222020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,29m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu (Q00102CM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,33m tại xã Thành Đức, huyện Gò Dầu (Q00102E).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại TT Bến Cầu, huyện Bến Cầu (Q634030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,76m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q22002Z), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,94m tại TT Bến Cầu, huyện Bến Cầu (Q634030).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q02304TM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,61m tại Phường 1, TX Tây Ninh (Q22104T), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -3,84m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q220040M1).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại phường 1, thị xã Tây Ninh (Q22104Z) mực nước trung bình tháng 12 hạ 29m so với tháng 11.

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,20m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q02304ZM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,77m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q220050M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,46m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q02304ZM1).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22 đều có xu thế hạ, riêng tầng chứa nước n21 mực nước có xu thế dâng hạ.

Xem chi tiết tại đây.