Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Sóc Trăng Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sóc Trăng được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Sóc Trăng là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3.311,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 22 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sóc Trăng gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 353.399m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 719.017m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 648.067m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.433.339m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 674.546m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,11m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,51m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,03m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59801Z).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung – thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q598020M1) và giá trị dâng cao là 0,08m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,62m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,21m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683030).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,11m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,76m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,92m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683040).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ là 0,13m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59804T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,83m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,51m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q409040M1).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n21): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ là 0,10m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59804Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,61m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,55m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59804Z).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22, n21 đều có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.