Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 7 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vệ – Trà Khúc – Trà Bồng có diện tích tự nhiên là 5.856 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 903.355,93m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 533.805,86m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,64m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN) và giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (QT3b-QN).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,45m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN) và sâu nhất là -7,23m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (QT7b-QN).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,39m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và sâu nhất là -6,77m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).

  1. Dbáo mc nước dưới đất

Trong tháng 7 và tháng 8, tầng chứa nước qh mực nước có xu hướng hạ, tầng chứa nước qp mực nước có xu hướng hạ.