Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày.

– Tầng chứa nước Holocene (qh): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,57m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ) và dâng 0,05m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,62m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là -12,96m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,97m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC) và dâng 0,12m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14b-NA). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,43m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -12,40m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC).

Xem chi tiết tại đây.