Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nam Định Tháng 8 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 11 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.625.269m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tng cha nước Holocene (qh)

– Lp cha nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Yên Lương, huyện Ý Yên (Q.107).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,24m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111) và sâu nhất là -0,95m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108M1).

– Lp cha nước Holocene h(qh1)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 7 hạ 0,14m so với tháng 6.

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,7m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a) và giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108bM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,25m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a) và sâu nhất là -17,72m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a).

1.3. Tng cha nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b). Mực nước trung bình tháng 7 hạ 0,67m so với tháng 6.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tng cha nước Holocene (qh)

– Lp cha nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể.

Lp cha nước Holocene h(qh1): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế hạ.

2.2. Tng cha nước Pleistocene (qp)

Lp cha nước Pleistocene h(qp1): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng.

2.3. Tng cha nước Neogene (n)

Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng.